RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS - kallosec.hu

ProKálló-Sec
Garantáljuk a biztonságot, minden élethelyzetben!
Tartalomhoz ugrás
P R O K Á L L Ó - S E C
S E C U R I T Y  C O M P A N Y
FESZTIVÁLOK, KONCERTEK, KÚLTÚRÁLIS RENDEZVÉNYEK, VÁROSNAPOK BIZTOSÍTÁSA

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS

A rendezvények biztosítását a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján-, ill. a sportrendezvények biztosítását az MLSZ által elfogadott "Sportrendezvények Biztosítása" alapján végezzük. Több tízéves múlt és több száz rendezvény biztosítása áll már mögöttünk ORSZÁGSZERTE! Munkatársaink több évtizedes tapasztalattal rendelkező biztonságszervezők, mind a vagyonvédelem-, mind a rendezvénybiztosítás területén! Amely lehet alapszintű és teljes körű rendezvénybiztosítás. Az alapszintű magába foglalja: ki-, és beléptetés, csomag ill. ruházatátvizsgálás, rendzavarások megelőzése, rendbontás esetén gyors és hatékony intézkedés, rendzavaró személy(ek) eltávolítása a rendezvény területéről, parkolás. A teljes körű rendezvénybiztosítás a felsoroltak mellett kiegészül a terület tűzszerészeti biztosításával. A rendezvény területének teljes lezárása, bombakutatói vizsgálata, személyek és csomagok átvilágítása.

A RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSRÓL BŐVEBBEN!

A rendezvénybiztosítás a személyvédelemhez, a testőri munkához közel álló biztonsági szakterület.
A legnagyobb különbség az, hogy itt nem egy konkrét, vagy kisebb számú személy védelmét kell megoldani, hanem egy nagyobb csoportét. A hangsúly a rendezvény zavartalanságán van, mely párosul a személyek biztonságának megőrzésével. A személyek biztonsága, az emberi élet és testi épség megőrzése itt is a legelső helyen van.


RENDEZVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSA

Rendezvény igen sokféle lehet:
Kulturális, gazdasági, politikai, sport, tudományos, magán, állami, egyházi, stb.

A rendezvények helyszíne szerint:
Közterületen, szabadban, önálló építményben pl. sportcsarnokban, épületegyüttesben, magánházban, étteremben pl. szállodai különteremben, stb. A személy- és vagyonvédelem területén dolgozók a felsorolt rendezvénytípusok közül elsősorban - meglehetősen nagy számuk és sokféleségük miatt - a kulturális és sportrendezvények biztosításában vállalnak nagy szerepet. Számszerűségében ugyan kevesebb a gazdasági jellegű és magánrendezvény, de ezeken a területeken is jók a vállalkozási lehetőségek. A rendezvénybiztosítás minden esetben figyelembe kell, hogy vegye a rendezvény típusát. Pl. egy politikai gyűlés, vagy egy sportrendezvény biztosítása más és más feladatokat tesz szükségessé.

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS

Rendezvények zavartalanságát, személy- és vagyonbiztonságát elősegítő biztonsági intézkedések és tevékenységek összessége.

A rendezvénybiztosítás célja:
- a rendezvény zavartalanságának biztosítása,
- a rendbontásra irányuló tevékenység megakadályozása,
- illetéktelen személyek kiszűrése és távoltartása,
- a rendezvény valamennyi résztvevője testi épségének biztosítása,
- becsületüket csorbító cselekmények megakadályozása,
- rendezvény résztvevői értékeinek, vagyontárgyainak pl. gépjárművek megőrzése,
- rendbontók kiszűrése és kiemelése,
- rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése,
- veszélyes tárgyak bevitelének megakadályozása, stb.

A rendezvények zavartalan lebonyolításáért minden esetben a rendező szerv a felelős. Törvény mondja ki, hogy amennyiben a rendezvény résztvevőinek magatartása a rendezvény törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a rendezvényt feloszlatni.


A RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSI FELADATOK CSOPORTOSÍTÁSA
Rendezvénybiztosítás szakaszai:

1. Szakasz Szerződéskötés
A rendezvény jogszerűségének ellenőrzése, amennyiben szükséges előzetes engedély, akkor ennek ellenőrzése, a szervezők - lehetőség szerinti - leinformálása, a rendezvény szervezőivel való előzetes beszélgetés, kockázati tényezők felmérése, rendőrséggel való kapcsolatfelvétel szükség szerint, szerződés, megbízási szerződés megkötése.

2. Szakasz Szervezés
Helyszínbejárás, a biztosításban részt vevőkkel egyeztetés, szükséges engedélyek beszerzése ( szükség szerint) TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, ANTSZ, RENDŐRSÉG, ÖNKORMÁNYZAT stb. programegyeztetés, stb. biztonsági terv elkészítése, a szükséges személyi-tárgyi feltételek meghatározása, a biztosításban részt vevők kiválasztása, a rendkívüli eseményekre való felkészítés, egyéb szükséges feladatok elvégzésre.

3. Szakasz Végrehajtás:
Eligazítás, eszközök, felszerelés, pl. rádió, névkitűzők, stb. ellenőrzése, felállítási helyek, feladatok meghatározása, személyenkénti feladatok leosztása, meghatározása, felállás a rendezvény megkezdése előtt legalább egy órával, hírösszeköttetés ellenőrzése, feladat végrehajtás ellenőrzése, stb.
A BIZTONSÁGI TERV

Előzetes információk beszerzése:
- helyszínbejárás
- rendezvény adottságai, megnevezése, pontos helyszíne, időpontja
- szervező ( személy vagy szervezet) megnevezése, címe, elérhetősége, felelős személy telefonszáma
- rendkívüli események( tűz, természeti katasztrófa, pánik, stb) bekövetkezésekor követendő eljárás
- kiürítési terv, helyszín kiürítésének pontos menete, tűzriadó terv, menekülési útvonalak megnevezése
- a rendezvénnyel kapcsolatos információk beszerzése, résztvevőinek létszáma, várható összetétele, jelzések rendbontásra


Terv elkészítése
A bizttonsági terv tartalmazza:
- a rendezvénybiztosítók létszámának, elhelyezésének, személy szerinti
- feladatainak a meghatározását,
- a rendőrséggel történt együttműködési feladatok meghatározását (kapcsolattartásra kijelölt személy kijelölése)
- a biztosításhoz szükséges technikai eszközöket,
- a rendezvény részletes forgatókönyvét.
- a kiemelt fontosságú helyszínek, meghatározását,
- közlekedési útvonalak meghatározását, parkolóhelyek biztosítását,
- energia elosztó biztosítását,
- elsősegélyhely kijelölését,
- a biztosítással kapcsolatos minden fontos információt.

A rendezvénybiztosítás sikeres végrehajtásának egyik előfeltétele a részvevő állomány célszerű kiválasztása és felkészítése a feladatokra.

A biztosítás kiterjed:
- a rendezvény helyszínének külső biztosítására
- a rendezvény helyszínének belső biztosítására

Külső biztosítás:
A rendezvény megközelítési útvonalainak, kijelölt parkolóinak őrzése, megfigyelése, bejáratok közvetlen környezetének figyelemmel kísérése, kerítések ellenőrzése, stb.

Belső biztosítás:
Bejáratok ellenőrzése, illetéktelen bejutás megakadályozása, rendezvény belső rendjének biztosítása, rendzavarókkal szembeni első intézkedés, szeszesital, vagy kábítószer hatása alatt álló személyek kiszűrése, rendezvényt zavaró magatartás megakadályozása (hangoskodás, trágár beszéd, stb.) VIP személyek fokozott biztonságának megoldása, rendezvényen fellépő személyek öltözőinek biztosítása, tiltott tárgyak (szúró, vágó eszközök, botok, üvegek, pirotechnikai eszközök, stb.) bevitelének megakadályozása, stb.

A rendzavarók ellen - ha van rá lehetőség - a biztosításban jelenlévő rendőrség intézkedését kell kérni!
A rendezvényen résztvevők nem jelenhetnek meg fegyveresen, illetőleg felfegyverkezve. Ez vonatkozik a rendezvénybiztosítást végző biztonsági szolgálat alkalmazottaira is!
Fegyveresen jelenik meg a rendezvényen: aki lőfegyvert, vagy robbanóanyagot tart magánál,
felfegyverkezve pedig az, aki erőszak, vagy fenyegetés alkalmazása érdekében az élet kioltására, vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tart magánál!


TŰZSZERÉSZETI ÁTVIZSGÁLÁS

Egyes rendezvény jellege, vagy bizonyos események bekövetkezése alapján szükségessé válhat a rendezvény tűzszerészeti átvizsgálása, melyet a rendőrség erre kiképzett egysége végez.
Megelőző biztonsági átvizsgálás a fenyegetettség, vagy az egyéb körülmények alapján lehet:
Teljes, az egész épületre, területre kiterjedő. Részleges, csak meghatározott területekre, pl. a rendezvény helyszínére, illetve a rendezvény közlekedési útvonalaira kiterjedő.
Utólagos - bombafenyegetést követő - átvizsgálás, jelenleg a bombafenyegetések esetén az átvizsgálást alapvetően a rendőrség speciális szolgálata végzi.

A rendezvényen is ki kell alakítani a személyvédelemnél ismertetett védelmi köröket.
Itt is három biztonsági kör kerül kialakításra. Itt azonban a cél a rendezvény résztvevőinek a biztosítása és ez több személyt és ennek megfelelően más feladatokat igényel.

Védelmi körök:
1. Külső kör.
2. Középső kör
3. Belső kör

1. Külső védelmi kör:
Nevéből is adódóan ez a rendezvény legkülső területét jelenti. Külső kerítés, parkoló, megközelítési útvonal.
A cél alapvetően egy külső szűrő kialakítása. A rendezvényt zavaró magatartások, bűncselekmények megakadályozása pl. gépjármű feltörések, gépjárműből lopások.

2. Középső védelmi kör:
Ez legtöbb esetben ez a védelmi vonal közvetlenül a rendezvény helyszínére való bejutást ellenőrzi (recepció, regisztráció). A belépők, meghívók ellenőrzése az illetéktelenek kiszűrése, rend fenntartása, ezek az általános feladatok.

3. Belső védelmi kör:
Ez a rendezvényen közvetlen belső területét, magát a rendezvény zavartalanságát biztosítja, pl. annak megakadályozása, hogy a színpadi emelvényre illetéktelen személyek feljussanak, vagy az előadókat, elnökséget zaklassák, megtámadják, stb.

A rendezvénybiztosítás nem zárja ki, hogy ezzel párhuzamosan személyvédelmi feladatokat is ellássanak egyes biztonsági személyek. Fontos a két tevékenység lehetőség szerinti egyeztetése!

P R O K Á L L Ó - S E C
TELEFON: +36 52 955 212 / +36 30 515 8092 / E-mail: info@kallosec.hu
S E C U R I T Y C O M P A N Y
Vissza a tartalomhoz